Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Det ble under årsmøtet vedtatt at sak 13 skulle utsettes til et ekstra ordinært før vårsemesteret avsluttet. Det ble da i ettertid innkalt til ekstra ordinært årsmøte den 19.05.2022.

Etter gjennomgang av saken i styremøtet har styret kommet frem at saken er noe prematurt fremlagt for årsmøte og det er besluttet at det er behov for mer tid fra styres side til å komme med konkrete vurderinger og anbefalinger for organisasjonsplanen og styresammensetning.

I lys av dette blir da det ekstra ordinære årsmøtet avlyst, og vi vil komme tilbake med en eventuelt ny innkalling til ekstra ordinært årsmøte på ett senere tidspunkt. Eventuelt blir saken fremstilt ved neste ordinære årsmøte.

 

Takk for deres forståelse!

Hilsen Tromsø Turnforening

_________________________________________________________________________________________________________________________________Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 19 mai klokken 18.00 i Tromsø Turnhall.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før det ekstraordinære årsmøtet på vår webside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret