Tromsø Turnforening

For trenere

trenerrollen

Vår viktigste ressurs for å nå målsettingene i Tromsø Turnforening er trenerne, både hel- og deltidsansatte. Tromsø Turnforening skal være en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar, gir trygghet og forutsigbarhet for sine ansatte. Trenere skal ha fokus på å skape trygghet og legge til rette for et godt miljø. Gymnaster og trenere skal yte hverandre gjensidig respekt og spille på lag. Trenere skal arbeide for at utøvere behandler andre utøvere hensynsfullt og oppmuntrende.
Tromsø Turnforening har som mål at alle våre trenere innehar nødvendig og anbefalt
kompetanse, utdanning og kurs. Vi ønsker å tilby trenere kurs og videre utvikling både innen turn, trenerrollen, pedagogikk, ernæring og treningslære. Vi vil at trenere gjenspeiler klubbens filosofi om livslang læring.

Trener attesten

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Klikk her for å ta testen.

 

Registrering

Hvordan registrere politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle representanter er pålagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

E-post til trenerkoordinator

trenerkoordinator@tromsoturn.no

01.

Tromsø Turnforening må fylle ut «Bekreftelse på formål med politiattest» for de personer som har verv i TTF. Denne signeres av oss, skannes og sendes til søker pr. e-post.

02.

Søker går inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ . Her logger søker seg inn på https://attest.politi.no/  og går til elektronisk søknad om politiattest

03.

Søker fyller ut og laster opp «Bekreftelse på formål med politiattest» sendt fra Tromsø Turnforening og sender søknad.

Når svar på søknad ankommer søker, fremvises denne for Tromsø Turnforening umiddelbart for gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

d

Tromsø Turnforening

Bli trener hos oss

Vi har samlet noen ressurser for at du skal kunne bli en enda bedre trener for dine utøvere!

Trenerattest

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Sportslig plan

Foreningens sportslige plan bygger på NIFs og NGTFs bestemmelser om barne- og
ungdomsidrett. Det innebærer at våre utøvere skal oppleve trivsel og mestring på alle nivåer.

Diverse maler & info

Her finner du timelister, oppropslister, utgiftsdekning, og andre nyttige skjemaer.

Trenerlisens

Alle trenere, fra og med det året man fyller 15 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden.

medlemmer

Breddepartier

Saler

år

Kontakt oss

Besøksadresse:
Tromsø Turnforening
Templarheimvegen 37
9010 TROMSØ

E-post: post@tromsoturn.no
Følg oss gjerne i våre sosiale medier:
Facebook: www.facebook.com/tromsoturn
Instagram: @tromsoturnforening
Organisasjonsnummer: NO974899450