vårt

Solidaritetsfond
Bidra

Bidra til solidaritetsfondet

Du kan også bidra til fondet ved å sette inn et valgfritt beløp på kontonummer: 4750 27 12353. Kontoen er øremerket Solidaritetsfondet.

Solidaritet

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten. En del av disse får hjelp av NAV og Flyktningetjenesten, men vi har også en stor gruppe som ikke kvalifiserer til hjelp hos disse. Det kan være helseutfordringer, permitteringer, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengere perioder.

Et solidaritetsfond er ment for klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubb. Vi ønsker at idretten skal ha både kunnskap og bevissthet om virkningen av barnefattigdom, og opprettelsen av et slikt fond håper vi vil kunne motvirke at barn og unge faller ut p.g.a. familiens økonomi.

Retningslinjer for solidaritetsfondet til Tromsø Turnforening:

• Fondets målgruppe er barn/ unge mellom 6 – 17 år
• Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i Tromsø Turnforening
• For at oppnå støtte, må det sendes inn en skriftlig søknad til post@tromsoturn.no
• Søknaden skal gjøre rede for: formål med søknaden, søkers bakgrunn, søknadsbeløp, tilhørighet til klubben/lag , navn på barn og foresattes underskrift.
• Søknadstøtten behandles av klubbens administrasjon i tett samarbeid med lagleder(e) og styret. Søknader behandles fortløpende.
• Støtte fra fondet er inntil 3000 kr pr barn.
• Det ytes støtte til Tromsø Turnforenings aktiviteter, som skjer i klubbens regi. I spesielle tilfeller vil det også kunne søkes på å få dekket aktivitetsavgift.
• Bevilgede beløp betales som hovedregel fra Tromsø Turnforenings solidaritetsfond til lagskonto for det respektive medlemmet. I enkelttilfeller etter nærmere avtale.
• Solidaritetsfondet til Tromsø Turnforening yter ikke støtte til søkere som ivaretas av flyktningetjenesten eller NAV.