TROMSØ TURNFORENING

Vilkår og betingelser
Ved medlemskap i Tromsø Turnforening forplikter medlemmet / medlemmets foresatt seg til å lese, forstå og akseptere følgende betingelser uten forbehold:

 

Ved å fylle ut påmeldingsskjemaet, samtykker du til å være bundet av disse betingelsene og vilkårene.

 

Pkt. 1. Ventelister:

Tromsø turnforening har ventelister av varierende lengde på alle partiene. Barnet blir automatisk flyttet til venteliste for passende parti. Ved påmelding, send inn påmeldingsskjema via hjemmesiden og du vil etterhvert motta bekreftelse via e-post.
Dersom dere mottar tilbud om fast plass og takker nei, ikke svarer innen gitt tidsfrist, eller TTF mislykkes med å komme i kontakt med dere, forbeholder vi oss retten til å fjerne dere fra ventelisten.

Pkt. 2. Påmelding:

Påmeldingen er bindende. Det vil si at dersom dere har takket ja til plass, gjelder den for hele semesteret, uavhengig av antall treningstimer som er benyttet.
Medlemskapet gjelder for ett semester og fornyes automatisk med ett semester av gangen dersom plassen ikke blir sagt opp skriftlig innen våre avmeldingsfrister. Alle medlemmer må følge egne regler for avmelding, se punkt «4.2 Avmelding».
Når du har takket ja til plass i TTF, er plassen personlig, og kan på ingen måte overdras til andre, refunderes, overføres, byttes i kontanter eller lignende. Medlemmet er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva plassen innebærer, og de plikter plassen medfører.

Pkt. 3 Betaling:

Faktura for medlems- og treningsavgift sendes til gymnastens registrerte mailadresse i WebOrg, og alle foreldre er selv ansvarlig for å oppdatere korrekt kontaktinfo. Betalingslink sendes normalt ca 1 mnd etter oppstart, og må være betalt innen forfallsdato for at barnet kan delta i treningen. Ved for sen betaling vil gebyr og renter påløpe.. Ved manglende betaling forbeholder TTF seg retten til å benytte medlemmets plass til annet/andre på ubestemt tid.

Pkt. 4.0 Medlemskapets varighet:

Medlemskapets varighet starter når medlemmet skriftlig takker ja til plass.

Pkt. 4.1 Medlemskapets varighet:

Medlemskapet gjelder for et semester og fornyes automatisk med ett semester av gangen, dersom det ikke blir sagt opp skriftlig innen våre avmeldingsfrister.

Pkt. 4.2 Avmelding

må skje skriftlig til kontoret innen:
01.12 (for å si opp plassen før vårsemesteret).
01.06 (for å si opp plassen før høstsemesteret).

Avmeldingen er ikke gyldig kun ved å la være å stille opp på treninger eller gi muntlig beskjed til trener. Ved manglende skriftlig avmelding, eller for sen avmelding, blir du fakturert for hele semesteret, uavhengig av antall benyttede treningstimer. Dette gjelder også samtlige andre kurs/påmeldinger i regi av TTF med mindre annet er oppgitt.
For at oppsigelsen skal være gyldig, skal den inneholde barnets navn og fødselsdato. Merk e-posten med “utmelding”
Alle oppsigelser sendes til: post@tromsoturn.no. Oppsigelsen gjelder fra tidspunktet den mottas kontoret. Medlemmet kan ikke stille på trening etter dette.

Pkt. 4.3 Avmelding ved oppstart på konkurranseparti:

Ved akseptering av tilbud om plass ved et av våre konkurransepartier (ARG, ATK, ATM, TROPP), gjennom utvelgelse eller prøvetrening, er retningslinjer om avmelding Pkt. 4.2 uten unntak gjeldende for et eventuelt påbegynt parti. Dette innebærer at treningsavgift for alle parti gymnasten står registrert på skal betales.

Pkt. 5. Permisjon:

Permisjon gis kun i særlige tilfeller og det må oppgis årsak i en eventuell søknad. Permisjonssøknader som er begrunnet med for eksempel «Vil prøve andre aktiviteter», «Usikker på om skal slutte eller ikke» eller lignende, anses ikke som en særlig grunn og vil uten unntak ikke bli innvilget. Ved permisjon grunnet skade og/eller sykdom må legeerklæring foreligge.
Permisjonssøknad skal sendes til kontoret: post@tromsoturn.no
Frist for permisjonssøknad følger frist for oppsigelse, se “Pkt 4.2 Avmelding”.

Pkt. 6. Treningstider/ partier:

Breddepartier: Tromsø Turnforening må til tider endre treningstidene for partiene. TTF har i så måte ingen informasjonsplikt til medlemmene herunder, og medlemmet må selv holde seg underrettet om når treningstidene er.

Det er ønskelig å ha utøver på alderspartiet det hører til, men om det foreligger særlige grunner kan du søke om dispensasjon på epost til post@tromsoturn.no. Logistikk er ikke ansett som “særlig grunn”, og vil ikke bli innvilget. Eposten må begrunnes for å bli behandlet.

På konkurransepartiene er det sportslig leder som avgjør hvilket parti gymnasten skal tilhøre. Gymnaster på konkurranseparti må følge antall oppsatte treningstimer- og tider etter avtale med avdelingen.

Pkt. 7. Påmelding til stevner og konkurranser:

Påmelding til stevner og konkurranser er bindende. Dersom gymnasten er påmeldt til et stevne/ en konkurranse men likevel ikke skal delta må dere gi beskjed til post@tromsoturn.no snarest. Dersom avmeldingen til stevnet ikke er gjort innen påmeldingens frist, må dere betale for stevnet og evt. felles transport og bestilte måltider. Dette skyldes at TTF må betale arrangør og leverandører uavhengig av om dere deltar eller ikke.
Om gymnasten er avhengig av konkurranselisens er det medlemmets ansvar å sjekke at alt er i orden og betalt. Medlemmet er selv ansvarlig for at gymnasten er meldt på med korrekt info.
VED AVBUD GRUNNET SYKDOM/ SKADE SOM FØRER TIL AVBUD RETT FØR STEVNET MÅ DET FREMVISES LEGEERKLÆRING, HVIS IKKE MÅ MEDLEMMET SELV BETALE FOR STEVNET.
Ved arrangementer i regi av andre enn TTF, følges arrangørens retningslinjer om avmelding. Dette kan medføre at gymnasten blir belastet påmeldingsavgift selv ved skade/sykdom.

Pkt. 8. Dugnad:

TTF er en ideell forening som er avhengig av dugnadsinnsats og forventer en viss innsats fra medlemmer/ foresatte. Dersom dere ikke ønsker å delta på dugnad kan dere eventuelt velge å støtte foreningen økonomisk, for eksempel ved å betale en faktura på 1000 kr pr semester.

Ved å støtte foreningen på denne måten forventer vi ikke lenger at dere deltar på dugnader som loddsalg, vaffelsteking, osv. Det forventes likevel at alle kan stille opp i forbindelse med sportslige arrangementer (for eksempel Vår- og Juleoppvisning, NM, NNM, e.l.). Dette er fordi disse arrangementene ikke er gjennomførbare uten full dugnadsinnsats.
Mengden dugnadsarbeid øker i takt med partiets aldersfordeling, og det forventes noe av alle partiene.
Det forventes mer dugnadsinnsats av medlemmer og foresatte på våre konkurranseparti. De er avhengig av den ekstra inntekten grunnet reiser, har forfordeling av treningstid og høyere antall treningstimer. De har høyt utdannede trenere, og flere trenere pr. gymnast, etc.

Pkt. 9. Adresseendring:

Adresseendring av bostedsadresse eller e-postadresse må endres av medlemmets foresatte i vår medlemsdatabase WebOrg. Medlemmet/ medlemmets foresatte er pliktig til å ha korrekt kontaktinfo registrert. Alle medlemmer får tilsendt brukernavn og passord på mail ved oppstart.

Pkt. 10. Forsikring:

Alle betalende medlemmer av TTF er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Les mer om forsikring her http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/

Pkt. 11. Personvern:

Det skal ikke tas bilder/video av barna til privat bruk, med mindre deres barn er de eneste som vises i bildet/ videoen.
TTF som organisasjon forbeholder seg retten til å bruke bilder tatt under trening og arrangementer. Vi benytter kun fotografiene til internt bruk og drift av foreningen. Bildene kan også benyttes i programmer/markedsføring av TTF sine arrangementer mm. Vi har strenge etiske regler om publisering av bilder !

Pkt.12. Lørdagsturn:

Påmelding til lørdagsturn er bindende. Ved tildelt plass på dette kurset er du pliktig til å betale for plassen. Dette gjelder også om du i ettertid får tilbud om fast plass i TTF.

Pkt.13. Trenere

TTF benytter seg av trenere med erfaring fra turn og/eller trenerkurs i regi av NGTF. Flere av trenerne har også relevant utdanning som for eksempel dommerkurs, fysioterapi, pedagogikk og direkte utdanning innen idrett.
Vi forbeholder oss retten til å omplassere trenere, og kan til tider kan ha ekstrahjelper, foreldre ol.i salen.

Pkt.14 Doping:

Bruke, oppfordring til bruk, eller tilrettelegging for bruk av rusmidler, dopingmidler, prestasjonsfremmende medikamenter eller annet som norsk idrett eller norsk myndighet ikke tillater i idretten, tillates under ingen omstendighet i TTF. Alle TTFs medlemmer plikter aktivt å arbeide mot bruk av slike midler. Alle utøvere i TTF aksepterer til enhver tid å gjennomføre tester utført av Antidoping Norge, eller tilsvarende organisasjon. Tromsø Turnforening har nulltoleranse, og vil umiddelbart utestenge utøvere som blir tatt i brudd på gjeldende regler. Utesengelsens lengde og konsekvens bestemmes av norske myndigheter.

Pkt 15 aktivitet:

Utøver skal møte rettferdig, og være ferdig reglementert kledd før timen/aktivitet med rene treningsklær. Klær med knapper, nagler, glidelåser, skarpe kanter som kan skade andre utøvere skal ikke benyttes. Utøver skal være barbeint eller ha på turnsokker. (Sko tillates i særlige tilfeller). Utøvere med langt hår skal sette opp håret/bruke strikk. Smykker, klokker skal ikke brukes. Piercing skal enten fjernes eller tildekkes med tape.
Utøver skal følge de anvisningene trenere gir, være lærevillig, og ikke til ulempe og sjenanse for andre utøvere eller ansatte i TTF.
Utøver eller dens foresatte plikter å gjennomføre pålagte dugnader, salgsaktivitet, og andre aktiviteter som TTF planlegger knyttet til driften. Foresatte oppfordres til å bidra i driften av foreningen.

Fortløpende informasjon:

Vi oppfordrer medlemmer/ foresatte til å følge med på vår hjemmeside www.tromsoturn.no og vår Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/8863758301/ for informasjon, da vi ikke har kapasitet til å sende ut e-post med all informasjon til våre mange medlemmer. Dette innebærer at foresatte er pliktig til å selv underrette seg hva som skjer i TTF.

Hvis det foreligger en konflikt vil det være disse betingelsene og vilkårene som skal gjelde.

Brudd på foreningens vilkår og retningslinjer vil kunne medføre opphevelse av medlemskap, utestengelse, samt økonomisk erstatningsplikt.